<

Samurai Hibachi Japanese Steak House | 46-A Gerard Street, Huntington, NY 11743 |Tel: 631-271-2588|